Wednesday, November 5, 2008

nông dân Hàlan

đồ truyền thống của các cô gái Hàlan


guốc gỗ của nông dân Hàlan, đi guốc này khỏi lo đạp phải...mìn của ngựa bò các loại héhéh


* Mấy thứ này có thể có có thể không typical dutch. Nhưng nằm trong list của các biểu tượng Hàlan luôn đó.

1 comment:

Cô Hai said...

y phục của cô gái làng quê Hà lan đẹp quá hén .